OHJELMOINTITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

(IOH)

Laajuus160 ov (3½ - 4 vuotta)
TutkintoTekniikan ammattikorkeakoulututkinto
NimikeInsinööri (AMK)
SuuntautumisvaihtoehdotEi ole
AloituspaikatNuorisokoulutus 50
KoulutuspäällikköTaisto Välimaa puh. (014) 3304 200
taisto.valimaa@jypoly.fi
Opinto-ohjaajaPaavo Kainulainen puh. (014) 3304 324
paavo.kainulainen@jypoly.fi

Koulutusohjelman tavoite

Ohjelmointitekniikan koulutusohjelma tuottaa insinööriajatteluun koulutettuja ohjelmoinnin ammattilaisia, jotka hallitsevat ohjelmointiympäristöt, -työkalut ja -menetelmät.

Ohjelmointi-insinöörin tyypillisiä työtehtäviä ovat mm. komponenttiohjelmointi (Reusable Software), verkoissa toimivien virtuaalisten tietokantojen ohjelmointi, visualisointi- ja käyttöliittymäohjelmointi sekä perinteinen ohjelmointi, esimerkiksi automaatio- ja tietoliikennealan yrityksissä.

Reusable Software:sta ennustetaan tulevan merkittävä teollisuuden ala. Ohjelmoija tekee valmiita kirjastomoduuleja, jotka on hyvin dokumentoitu. Moduulit levitetään verkkojen välityksellä. Ohjelmakirjastot ovat usein oliokirjastoja. Oliosuunnittelu, olio-ohjelmointi (Object-Oriented Programming) ja oliomainen tiedonhallinta verkoissa ovat tämän koulutusohjelman keskeisiä opetusalueita.

Verkossa toimivia virtuaalisia tietokantoja tuottavat mm. tietoliikennealan järjestelmiä valmistavat yritykset sekä tietopalveluiden tuottajat. Visualisointi- ja käyttöliittymiä tarvitsevat kaikki ohjelmistovalmistajat.

Opintojen rakenne

Perusopinnot30 ov
Ammattiopinnot70 ov
Vapaasti valittavat10 ov
Harjoittelu40 ov
Opinnäytetyö10 ov

Koulutus toteutetaan käytäntöpainotteisesti. Projektityöskentely on keskeinen opetusmenetelmä. Luonnontieteellis-matemaattisten perusopintojen osuus koulutuksessa on käytännöllisempi kuin tietotekniikka-alan perinteisissä insinöörikoulutusohjelmissa. Koulutukseen sisältyy kaikkiaan 40 opintoviikon ohjattu harjoittelu alan yrityksissä.

Perusopinnot, 30 ov

Perusopinnot koostuvat lähinnä matematiikasta, fysiikasta, kielistä ja eräistä ammatillisten aineiden perusopintojaksoista. Nämä opinnot muodostavat ohjelmointitekniikan soveltamisessa tarvittavan teoreettisen perustan.

Ammattiopinnot, 70 ov

Ammattiopinnot käsittävät informaatiotekniikan perusopinnot, ohjelmointitekniikan ja järjestelmäohjelmoinnin opinnot.


PERUSOPINNOT 30 ov (45 ECTS Credits)


IOP10Z PERUSOPINNOT 1 10 ov (15 ECTS Credits)

ZZPO01 Johdatus AMK-opintoihin 1 ov (1.5)

ZZPT01 Tietokone työvälineenä 2 ov (3)

ZZPV01 Viestinnän perusteet 2 ov (3)

IOPL02 Tietoverkot 2 ov (3)

IOPS01 Sähkötekniikka 3 ov (4.5)

IOP20Z PERUSOPINNOT 2 10 ov (15 ECTS Credits)

IXP210 Algebra 2 ov (3)

IXP211 Analyysin perusteet 3 ov (4.5)

IXP222 Fysiikka 3 ov (4.5)

ZZPKE1 Englanti 1 2 ov (3)

IOP30Z PERUSOPINNOT 3 10 ov (15 ECTS Credits)

ZZPR01 Tutkimustyön perusteet 1 ov (1.5)

ZZPV02 Tutkimusviestintä 1 ov (1.5)

IIM030 Yritystekniikka ja markkinointi 3 ov (4.5)

ZZPKR1 Ruotsi 1 ov (1.5)

IXPKE2 Englanti 2 2 ov (3)

IXPKEE English 3 2 ov (3)


AMMATTIOPINNOT 70 ov (105 ECTS Credits)


IOI00Z INFORMAATIOTEKNIIKKA 20 ov (30 ECTS Credits)

IOIA01 Automaatiotekniikka 3 ov (4.5)

IOID01 Digitaalitekniikka 4 ov (6)

IOIE01 Elektroniikka 3 ov (4.5)

IOIK01 Käyttöjärjestelmät ja rajapinnat 4 ov (6)

IOIT01 Tietokoneet 2 ov (3)

IOIV01 Tietoliikenneverkot 4 ov (6)

IOO10Z OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 10 ov (15 ECTS Credits)

Tavoite: Opiskelija perehtyy keskeisiin ohjelmointikieliin ja –tekniikoihin.

IOO110 C-kieli 4 ov (6)

IOO120 Olio-ohjelmointi 1 3 ov (4.5)

IOO130 Olio-ohjelmointi 2 3 ov (4.5)

IOO20Z OHJELMOINTITEKNIIKKA 2 10 ov (15 ECTS Credits)

Tavoite: Opiskelija perehtyy ohjelmointimenetelmiin.

IOO210 Ohjelmistosuunnittelumenetelmät 2 ov (3)

IOO220 Sovelluskehittimet 5 ov (7.5)

IOO230 Tietokannat 3 ov (4.5)

IOO30Z OHJELMOINTITEKNIIKKA 3 10 ov (15 ECTS Credits)

Tavoite: Opiskelija perehtyy sovellusohjelmointiin.

IOO310 Ohjelmointi Unix/Linux –ympäristössä 5 ov (7.5)

IOO320 Ohjelmointi Windows –ympäristössä 5 ov (7.5)

IOO40Z JÄRJESTELMÄOHJELMOINTI 20 ov (30 ECTS Credits)

 • Tavoite: Opiskelija oppii tuntemaan järjestelmien rajapinnat: käyttöjärjestelmät, I/O-toiminnot, tietokantayhteydet ja parametroinnin.
 • Tarjolla olevista opinnoista valitaan 20 ov:n opintokokonaisuus.

  IOO410 WWW-tekniikat 1 4 ov (6)

  IOO420 WWW-tekniikat 2 4 ov (6)

  IOO430 Verkkorajapinnat 4 ov (6)

  IOO440 MS Office 2000 –ohjelmointi 4 ov (6)

  IOO450 Työryhmäohjelmointi 4 ov (6)

  IOO460 Sulautetut Java- ja Windows CE –ympäristöt 4 ov (6)

  IOO470 Ohjelmistoprojekti 4 ov (6)


  VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits)


  Vapaasti vakittavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan. Opiskelija voi valita opinnot joko ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta (eri koulutusohjelmien tarjonta sekä JAMKin yhteisten opintojen tarjottimet tiistai-iltapäivisin sekä viikonloppuisin) tai ne voivat olla oman koulutusohjelman koulutuspäällikön hyväksymiä muita opintoja.


  IOH00Z HARJOITTELU 40 ov (60 ECTS Credits)


  Harjoittelu tapahtuu 1. opintovuoden jälkeen ja 2. opintovuoden jälkipuoliskolla sekä 3. opintovuoden jälkeen.

  Ensimmäisellä harjoittelujaksolla opiskelija toimii ohjelmoijana yrityksen ohjelmistosuunnittelijan ohjauksessa.

  Toisella harjoittelujaksolla opiskelija osallistuu ohjelmistoprojektiin.

  Kolmannella harjoittelujaksolla opiskelija harjaantuu itsenäiseen ohjelmointiin.

  IOH001 Harjoittelu 1 10 ov (15)

  IOH002 Harjoittelu 2 20 ov (30)

  IOH003 Harjoittelu 3 10 ov (15)


  IZR00Z OPINNÄYTETYÖ 10 ov (15 ECTS Credits)


  Opiskelija osoittaa opinnäytetyössä valmiutensa hahmottaa ammattialaansa liittyviä ongelmakokonaisuuksia ja niiden teoreettisia lähtökohtia sekä kehittää ratkaisuja elinkeinoelämän tarpeisiin. Opinnäytetyöprosessista on saatavana erilliset koulutusohjelmakohtaiset ohjeet.

  IZR001 Opinnäytetyö 10 ov (15)

  IZR003 Kypsyysnäyte